eJämsä kuvake

Osallistuva budjetointi

Kuntalainen, tule mukaan kehittämään Jämsää

Onko mielessäsi jokin asia, mikä vaatisi Jämsän kaupungilta toimeen ryhtymistä?

Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Taustalla on ajatus suorasta ja osallistuvasta demokratiasta, jossa asukkaat päättävät, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Jämsän kaupungin osallistuvan budjetoinnin ideoita ei kerätä vuosina 2024-2027 kaupungin säästötoimenpiteiden johdosta.

Ideoiden kerääminen ja ideoiden kriteerit 

Kuka tahansa (yksilö/yhteisö) voi ehdottaa idean sille, mihin osallistuvan budjetoinnin määrärahan voisi käyttää tai kohdentaa. Osallistuvassa budjetoinnissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää ja sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Tässä Jämsän kaupungin ehdotuksia, johon osallistuvan budjetoinnin avulla varoja voitaisiin myöntää:

 • jonkun rajatun maantieteellisen alueen kehittämiseen, kuten kylä tai kaupunginosa
 • jonkun tehtäväkokonaisuuden määrärahojen käyttämiseen, kuten ulkoliikuntapaikkojen hoidon ja varustelun resursointi
 • jonkun kertaluonteisen hankkeen toteuttamiseen, kuten reitistöjen kehittämishankkeessa rakennettavista reiteistä päättämiseen

Näiden lisäksi idean tulee täyttää seuraavat kriteerit, jotta se voisi valikoitua äänestykseen ja toteutukseen:

 • Idea on suunniteltu voittoa tavoittelemattomaan, yhteishyödylliseen tarkoitukseen
 • Idea ei korvaa lakisääteisiä tehtäviä
 • Idean toteuttaminen ei ylitä valtuuston hyväksymää osallistavan budjetoinnin määrärahaa
 • Idean toteuttaminen on kaupungin toimivallassa (ei kohdennettu esim. yksityiselle maa-alueelle)
 • Idean toteuttamiseen liittyvät luvat on kunnossa tai luvan myöntämisestä on myönteinen ennakkotieto viranomaiselta
 • Idea ei ole hyvien tapojen vastainen
 • Idea ei ole voimassa olevan kaavan tai kaupungin toimivaltaisen toimielimen tekemän päätöksen vastainen
 • Idea ei ole ristiriidassa kaupungin toimintaa ja palveluja koskevien kehittämissuunnitelmien tai suunnitelmien tai strategian kanssa
 • Idea noudattaa Suomen lainsäädäntöä
 • Kyselyssä tulleita ideoita voidaan yhdistää laajemmaksi kokonaisuudeksi (ennen äänestystä)
 • Idean toteuttaminen ei lisää kaupungin henkilöstö- tai käyttötalousmenojen kokonaismäärän
Vuoden 2023 teemat olivat:
 • Pyöräilyn edistäminen
 • Kävelyn edistäminen
 • Luontokohteiden kunnostaminen 
 • Luontokadon ehkäiseminen
 • Energian säästäminen 

Idean voit jättää täältä

Ideoiden valmistelu äänestykseen

Ideoiden keräämisen jälkeen kunnassa arvioidaan, mitkä ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia. Samankaltaisia ehdotuksia yhdistetään, ja sellaiset ehdotukset karsitaan, joita ei ole mahdollista toteuttaa osallistuvaan budjetointiin varatulla määrärahalla.

Ideoiden äänestäminen 

Kaikki Jämsäläiset voivat äänestää haluamaansa ehdotusta tai ehdotuksia Jämsän kaupungin nettisivujen kautta (eJämsä). Äänestys tapahtuu kohdassa "Rekisteröidy ja äänestä". Jättämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi, saat linkin sähköpostiisi, josta pääset äänestämään haluamaasi ideaa tai ideoita. 

Ideoiden toteutus 

Eniten ääniä saanut idea tai ideat toteutetaan määrärahojen puitteissa.  Ideoiden toteutusprosessia voi seurata Jämsän kaupungin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.


Lisätiedot:
Katja Lahtinen
Suunnittelija
puh. 040 728 5656
katja.lahtinen@jamsa.fi

Nuorisovaltuuston määräraha

Jämsän nuorisovaltuusto on kaupungissa asuvien tai opiskelevien henkilöiden pysyväisluonteinen poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöelin.

Jämsän nuorisovaltuuston tehtävät

1) Nuorisovaltuusto edistää ja kehittää nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia Jämsässä.
2) Nuorisovaltuusto luo nuorille mahdollisuuksia mielekkääseen toimintaan.
3) Nuorisovaltuusto tuo esiin nuorilta tulleita aloitteita ja avaa nuortennäkökulmaa kunnalliseen päätöksentekoon.
4) Nuorisovaltuusto toimii linkkinä nuorten ja kaupungin päättäjien välillä.
5) Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa Jämsän eri lautakuntiin.
6) Nuorisovaltuusto kehittää ja koordinoi erilaisten nuorisotoimijoiden yhteistyötä.
7) Nuorisovaltuusto opettaa ja kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin.
8) Nuorisovaltuusto edistää nuorten viihtymistä Jämsässä mm. osallistumalla ympäristön suunnitteluun.
9) Nuorisovaltuusto tiedottaa toiminnastaan kuntalaisille.
10) Nuorisovaltuusto arvioi toimintaansa vuosittain. Arviointikertomus esitetään sivistyslautakunnalle.

Toimikausi on kaksi vuotta. Uudet jäsenet valitaan viimeistään marraskuussa

Nuorisovaltuuston määrärahan käytön ideointi

Jämsän kaupunginvaltuuston 11 joulukuuta 2023 hyväksymään talousarvioon sisältyi myös nuorisovaltuuston saama 1500 euron määräraha, jonka käytöstä päätetään osallistuvan budjetoinnin menetelmin.

Jämsän Nuorisovaltuusto kerää Jämsäläisiltä nuorilta/nuorten hyväksi toimivilta ideoita määrärahan käyttämiselle 1.3.-31.3.2024 osallistuvan budjetoinnin ideointiportaalin kautta. Ideoiden tulee noudattaa edellä kuvattuja osallistuvan budjetoinnin kriteerejä. Jämsän Nuorisovaltuusto päättää, mitkä ideoista toteutetaan.

Lisätiedot:
Sira Moksi
Nuoriso-ohjaaja
0400 888 187
sira.moksi@jamsa.fi